ARTIKELVortex Hifi

Achtergrond elektrosmog: voorkomen en verminderen van EMV-elektrostress

Heb je last, of denk je last te hebben van straling, thuis op school of werk, afkomstig van onder andere mobiele telefoons, WiFi-routers, Dect-telefoons of andere draadloze communicatiemiddelen? Lees dan het volgende verhaal. Gastredactie: Ed Doggen, Daluso.

Noot van de redactie: stroomoplossingen in allerlei soorten en maten hebben een positieve invloed op audioweergave. Dat is een discussie die we wat ons betreft niet hoeven te voeren. Lees er gerust de reviews en de Hi-Visits van onze redactie eens op na, van de AudioQuest Niagara powerconditioners en de Silent Angel ethernet switches tot de PS Audio Stellar Power Plant P3, en van de Schnerzinger field elimination protectors bij Rhapsody in Hilversum tot de zekeringen van Kemp Elektronics. Binnen dat debat speelt ook de invloed van straling, met begrippen als elektrosmog en elektrostress. Daarin hebben wij geen eigen onderzoek gedaan, maar willen we middels een partnerbijdrage van Ed Doggen van Daluso en de onderzoeken met Vortex HiFi en Care graag een aantal zaken delen zoals zij dat zien. Dat doen we uitsluitend ter informatie. Bij dezen. 

Voor de volledige PDF (inclusief de laatste pagina's van het artikel), klik hier.

Elektrosmog

Bijna alle huishoudens in Europa hebben een smartphone, in vele daarvan meerdere. Daarnaast zijn er tien- tallen zo niet honderd(en) miljoenen WiFi-Routers en Dect telefoons in gebruik. Ze produceren allemaal EMV, dat is hoogfrequente elektromagnetische straling. Dagelijks stellen we ons dus vaak, tot op heel korte afstand, bloot aan stralingen van meerdere en diverse stralingsbronnen. Al deze stralingsbelastingen, samen met die van andere outdoor stralingsbronnen, noemt men in één woord ‘elektrosmog’.

Ieder mens is min of meer gevoelig voor één of meerdere soorten straling. Deze gevoeligheid noemt men elektromagnetische hypersensitiviteit (EHS). De lichamelijk reacties die door tal van stralingsbelastingen en bij een zekere stralingsgevoeligheid tot uiting komen worden elektrostress genoemd. Deze reacties hebben tal van specifieke symptomen en klachten tot gevolg. (Symptomen en/of klachten die bij elektrostress horen zijn o.a. hoofdpijn, duizeligheid, slaapproblemen, oorsuizen, concentratieproblemen, chronische vermoeidheid en dufheid, druk op het hoofd, depressief, burn-out). Ze verschillen van persoon tot persoon en verlagen het persoonlijk welbevinden. Sommige mensen voelen zich daarbij vaak of aanhoudend niet lekker, belabberd, hebben klachten en/of worden min of meer belemmerd in hun dagelijkse doen.

Na vele en nog lopende wetenschappelijke discussies en verklarende onderzoeken die nog weinig tot geen consensus en soelaas bieden is het tijd voor oplossingen, die ook zeker hout snijden. ‘Vortex Care’ ...
... voor mensen die stralingsgevoelig (EHS) zijn voor laag-/hoogfrequente elektromagnetische velden (LF/HF- EMV) , laagfrequente elektrische velden (LF-EV) en statische elektrische velden.

Het welbevinden (het zich goed voelen) is uiteraard voor iedereen belangrijk en heeft een positieve invloed op het welzijn dat staat voor de mate waarin iemand zich geestelijk, lichamelijk en sociaal goed voelt. Overal waar mensen verblijven en omgeven zijn met stralingsbronnen hebben deze een behoorlijke impact op ieders per- soonlijk welbevinden, op prestaties, motoriek, mobiliteit en de productiviteit, maar ook rust en ontspanning. Vortex Care verbetert je lichamelijke en geestelijk welbevinden door de invloeden van (ultra/extreem) laag- en hoog-frequente elektromagnetische velden (ELF/HF-EMV) en laagfrequente elektrische velden (LF-EV) te verlagen en daardoor de lichamelijke reacties en effecten ervan te verminderen of voorkomen. Het kan/wordt dus beter, en mensen komen weer meer tot leven!

Zoals verder valt te lezen, vind het verhaal zijn oorsprong in het onderwerp ‘elektrosmog in relatie tot horen en ervaren muziek’. Echter, de impact die elektrosmog heeft op mensen die er behoorlijk tot extreem gevoelig voor zijn is enorm. De elektrosmog afkomstig van apparaten die draadloos communiceren via WiFi, Bluetooth, Dect, GSM en UMTS zijn al grote boosdoeners voor veel stralingsleed. Er waren nog geen verklaringen en oplossingen voor deze alsmaar toenemende invloed van elektrosmog totdat we in 2020 de eerste uitermate verbazingwekkende ervaringen opdeden met de nieuwste producten van Norbert Maurer’s Vortex HiFi.

Uit de volgende onderzoeken die we in 2020/2021 deden is gebleken dat bepaalde stralingsdelen (vooral niet- thermische) aanleiding geven tot elektrostressreacties in het lichaam. Voor wat betreft de thermische stralingsdelen, die in de praktijk vaak tot ver boven bepaalde bouwbiologische richtwaarden kunnen reiken, is het vooral een kwestie van serieus afstand houden of afschermen van de EMV stralingsbron(nen), of het uitschakelen ervan, of jezelf afschermen/isoleren in extreme belastingssituaties, puur omdat ze op Termin schadelijk zijn! Voor de niet-thermische stralingsdelen, die in hun biologische activiteit in verhouding veel sterker zijn dan de thermische, is het binnenshuis en buitenshuis afstand houden van de stralingsbronnen eigenlijk geen optie. Hier is het zaak om de invloed en de effecten ervan te voorkomen of wezenlijk te verminderen. En dat is wat de bijzondere Vortex-producten bewerkstelligen!

De belangrijkste en doorslaggevende momenten tijdens de onderzoeken waren die, dat we ook vaststelden dat een bepaalde aardstralingsbron heel snel leidde tot een sterke verkleving van rode bloedcellen (het zogenaamde Rouleaux-effect), en dat na het inpluggen van een Vortex GeoPath Optimizer in een elektrisch stopcontact, in de buurt van die aardstralingsbron, deze verkleving net zo snel ongedaan werd gemaakt. Verder constateerden we dezelfde verklevingsgedragingen als die, die we al in eerdere onderzoeken zagen bij wifi-straling van smartphones en tablets zonder en met Vortex Oscillation Alignment Cards.

In eerste instantie leken deze resultaten een soort van interessante bijvangst, maar al snel werd de wezenlijke en belangrijke bijdrage in het voorkomen en verminderen van elektrostress duidelijk.

Onze onderzoeken hebben een enorme schat aan informatie en inzichten opgeleverd over de invloed van EMV elektrosmog en aardstraling (ookwel geosmog), over daadwerkelijke oplossingen en maatregelen om die invloed en de daarmee gepaard gaande effecten wezenlijk te verkleinen totdat mensen er geen last meer van hebben. De nieuw ontwikkelde producten van Vortex HiFi, die afgestemd op algemene toepassingen onder het label Vortex Care worden gevoerd, maken dat van elke stralingsbron en in elke indoor-situatie de belastende invloeden van niet-thermische EMV stralingsdelen worden gepareerd, waardoor (aanhoudende) elektro- stressreacties worden voorkomen, verminderen en/of verdwijnen.

Naar aanleiding van de nieuwe inzichten en mogelijkheden is medio 2020 onze gezamenlijke kennis en kunde gebundeld in een nieuw samenwerkingsverband, Vortex Care. De bevindingen uit de eerste onderzoeken dwongen ons er maatschappelijk en milieu-technisch gezien regelrecht toe om de kennisbasis en het gedachtengoed om te zetten naar concrete oplossingen voor een brede, welhaast alles omvattende inzetbaarheid. Deze oplossingen zullen veel stralingsleed gaan verlichten, verzachten of helemaal doen verdwijnen. Alles hangt af van de individuele stralingsprofielen (EHS-profielen). Oftewel, voor welk(e) soort(en) straling/elektrosmog is iemand gevoelig, in welke mate, en hoe sterk zijn de (aanhoudende) lokale stralingsbelastingen?

We hebben nog onvoldoende ervaringsgegevens uit de dagelijkse praktijk over of en hoe deze oplossingen individueel en integraal bijdragen in het verminderen c.q. verlagen van EHS, elektromagnetische hypersensitiviteit. We onthouden ons hier verder van uitspraken over de aard en bandbreedte van lichamelijke reacties, effecten en symptomen die door Vortex Care - Anti Electrostress Devices in positieve zin worden voorkomen of verminderen. We weten gewoonweg nog niet waar het overal goed voor is.

Vooraleerst: wat is elektrosmog eigenlijk?

Dit is de verzamelnaam voor alle kunstmatig opgewekte elektrische (E) en magnetische (M) velden en laag/ hoogfrequente elektromagnetische (EM) straling/velden, afkomstig van elektrische apparaten en leidingen, die ‘biologisch actief’ inwerken op alle levende organismen, dus ook op de mens. Dat betekent, je kunt er last of klachten van hebben. Wij mensen en andere levende wezens reageren daarop lichamelijk en/of mentaal afwijkend, met tal van lichamelijke reacties en symptomen (zie hieronder: ‘Gezondheidsklachten’).

Ook in WiFi- en Dect-straling zitten bepaalde stralingsdelen die zulke symptomen en klachten teweegbrengen. Deze vallen daarom ook onder de noemer van ‘elektrosmog’.

Waar komt al die elektrosmog vandaan?

Van geschakelde voedingen in apparaten en stroomadapters, lichtdimmers, LED-/TL-/spaarlampen, computers, LED-beeldschermen, printers, laptops/tablets/mobiles/game-consoles al dan niet in actieve WiFi/Bluetooth- modus, Dect telefoons en babyfoons, alle via de router of het internet communicerende (huishoudelijke) apparatuur (IoT), magnetron-/combi-ovens en elektrische fornuizen, zonnepanelen en omvormers, warmte- installaties, het lichtnet, UMTS/GSM-masten, openbare WiFi-hotspots, hoogspanningsleidingen, transformatorhuisjes, radarinstallaties, auto’s met veel electronica en WiFi, elektrische auto’s en nog meer.

Het worden er steeds meer, en dus wordt de elektrosmog-belasting steeds groter.

Invloed op het welbevinden

Het overzicht op pagina 22 toont een relatie tussen het ‘welbevinden’ en alle ‘elektrosmog en geosmog’.
De lijst van lichamelijke symptomen en klachten door elektrosmog is lang. Op het internet zijn veel van deze opsommingen te lezen. De meest voorkomende EHS-symptomen en klachten zijn:

Bron: ‘Een uitgave van het Platform Gezondheid en Milieu’

Volgens het voormalige PGM zijn ‘de klachten vermoedelijk afgeleid van een algemene stressreactie. Gerangschikt naar de gerapporteerde symptomen staan de neuropsychologische klachten bovenaan. Sommigen mensen zijn door een combinatie van problemen gei?nvalideerd, met vaak sociale en economische uitsluiting tot gevolg.

Er zijn mensen die thuis quasi letterlijk leven of wegkwijnen in een van straling afgeschermd kooitje.

Volgens een groep wetenschappers heeft tegenwoordig 3 tot 5 procent van de bevolking in de meer welvarende landen toenemend last van elektrosmog. Dat lijkt weinig, maar in aantallen uitgedrukt is dat veel. Alleen al in Nederland zou dat zo’n half miljoen mensen betreffen. Er zijn specialisten die vermoeden dat bij een behoorlijk aantal mensen met een medische SOLK-indicaties (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten) elektrosmog de achterliggende oorzaak is.

De regelmatige of langdurige blootstelling aan elektrosmog kan of zal uiteindelijk en toenemend grote en blijvende gevolgen hebben voor alle levende organismen. Dit betekent simpelweg dat elektrosmog in geen enkele vorm goed is voor flora en fauna, integendeel.

Invloed op de muziekbeleving (voor muziekliefhebbers en muzikanten)

Het horen, ervaren en beleven van muziek en andere zintuiglijke waarnemingen worden min of meer bei?nvloed door de inmiddels continue aanwezigheid van elektrosmog. Hier is veelal sprake van verstoring van het zenuwstelsel. Zelf classificeren wij deze vaak onopvallende symptomen als een ongemak, niet als 'last of klachten hebben van'. Desalniettemin hebben bepaalde soorten elektrosmog gehoor- en klankmatig en gevoelsmatig een behoorlijke impact op hoe je de muziek hoort, ervaart en beleeft. Onder invloed klinkt muziek tamelijk benepen en levenloos, terwijl het eigenlijk emoties en kippenvel zou moeten oproepen. Voor een behoorlijk aantal mensen is het een wereld van verschil. Er zijn daarom zeker mensen die niet meer kunnen genieten van favoriete muziek puur vanwege hun elektrogevoeligheid.

Ook andere zintuigen, met name het zien, ruiken en proeven worden bei?nvloed door elektrosmog, maar het horen wordt veruit als het meest gevoelige ervan ervaren. Daarna komt het zien.

Elektrosmog ... de ver van mijn bed show?!

Al heel wat jaren is er maatschappelijk toenemend veel reuring en zijn er zorgen rondom de toenemende elektrosmog. Momenteel staat 5G centraal en is de uitrol begonnen. Al diverse 5G-masten zijn actief.
Van telecom-producenten en providers hoeven we in de komende jaren geen concrete oplossingen te verwachten. De lokale en globale elektrosmog-belastingen blijven toch gestaag groeien. Waarom? Gewoon, omdat wij met zijn allen nog meer draadloos gaan communiceren, onder andere via het internet der dingen (IoT - Internet of Things). Daarmee groeit dus ook het stralingsleed van de vele honderdduizenden mensen.

Al jaren zoeken wetenschappers naarstig naar oorzaken, verklaringen, bewijzen en oplossingen om de effecten en impact van EM-straling op flora en fauna te kunnen beteugelen en terugdringen. Wetenschappelijke verklaringen zijn heel schaars, ... en concrete oplossingen?! Van wetenschappelijke effectonderzoeken liggen inmiddels al genoeg bewijzen op tafel, maar de gesloten convenanten en de 50/50 welles-niets-loopgraven(?) binnen de gelederen van De Wetenschap, industrie en overheden zetten alles langdurig in een hardnekkige patstelling. In de tussentijd groeit het stralingsleed en het zichtbare maatschappelijke verzet tegen de ongebreidelde groei van draadloze communicatie-technologieën en -netwerken.

Stralingszorg Nederland

De afgelopen jaren waren we ons niet ervan bewust hoe sterk elektrosmog al is doorgedrongen in onze leefomgevingen (wonen, slapen, werken en school) en wat het met ons doet. En dan staat ook nog eens 5G letterlijk voor je deur. Behandel elektrosmog daarom niet meer als de 'de ver van mijn bed show’. Je zit er hoogstwaarschijnlijk al 24/7 midden in. Misschien ben je al zonder het te weten een (serieuze) EHS’er (met een SOLK-indicatie). Doe er iets aan! Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor je naasten.

Voorkomen is altijd beter dan genezen! Genezen doe je met medici, waarvan de meesten nog geen notie en kennis hebben van elektrosmog, elektrogevoeligheid (EHS) en elektrostress. Voorkomen doe je o.a. met Vortex Care. Op de website van het Kennisplatform EMV, een samenwerkingsverband van het RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw, is onder ‘Onderwerpen' veel informatie te lezen over EMV, oftewel ElektroMagnetische Velden. Lees het, en vorm een eigen mening over het stralingsbeleid en de stralingszorg in Nederland.

Enkele huisartsen beseffen al langer dat hun patie?nten last en klachten hebben van straling. Maar het overgrote deel van de medische zorg-rots (UMC’s, GGD’s en de vele ondersteunende zorginstellingen) denkt nog altijd dat de aarde een platte schijf is.

Dus, er is geen adequate stralingszorg in Nederland, eigenlijk praktisch gezien geen stralingszorg.

De wegkwijnende elektrogevoeligen, de EHS’ers, zijn tot nu toe paria’s van de moderne technologische maatschappij. Ze behoren tot de ’Colleteral Damage’: nevenschade, weg uit het zicht van de samenleving. Lees verderop in dit verhaal onze eerstelijnsaanbevelingen: Wat is de eerste stap als je denkt last te hebben of klachten hebt van straling, waar en van welke aard dan ook? JA toch, je gaat als eerste naar je huisarts!

Het eigen verhaal

Voor mij begon dat in 2017 tijdens het wisselen naar een ‘slimme meter’. Via de onderstaande link1 kun je lezen wat er destijds gebeurde en hoe elektrosmog bij mij verder onder de aandacht kwam. Het verhaal gaat over mijn eerste verkenning en beeldvorming van het onderwerp ‘elektrosmog’. Ik kende het begrip, maar verder wist ik er eigenlijk niks vanaf. Het boek2 ‘Elektrostress en Gezondheid’ uit 2011, gaf me de eerste theoretische inzichten en tal van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Na de kennismaking met Norbert Maurer en Vortex HiFi, voorjaar 2017, zijn we in hetzelfde jaar gaan samenwerken.

3 jaar lang heb ik me verder, ook professioneel, verdiept in deze materie totdat Norbert eind 2019 tegen me zei: ‘ik heb nieuwe producten voor nieuwe toepassingen ontwikkeld’. Vanaf het moment van onze eerste gezamenlijke ervaringen was er geen weg meer terug. Zo nuchter als we zijn, hadden we op een gegeven moment toch het woord ‘spectaculair’ in de mond. We hadden echter nog geen idee wat de volle betekenis, bijdrage en reikwijdte ervan zouden zijn. Gedurende diverse onderzoeken in 2020 werd dat meer en meer duidelijk. Vervolgens bleven we echter met het gevoel en de vraag zitten van: ‘hoe vertel ik het mijn moeder’? Oftewel, hoe geven we op een verantwoorde wijze en goed onderbouwd hier ruchtbaarheid aan?! Dit verhaal dus!

De nieuwe inzichten die uit deze onderzoeken naar voren waren gekomen zijn wat ons betreft regelrecht baanbrekend te noemen. De resultaten en bevindingen van de onderzoeken spreken voor zich.

Bevestigd door bepaalde passages (o.a. op pag. 102, derde en vierde alinea. Die ontdekking is bij deze een feit.) in het recent uitgegeven WPEN-boek3 kan ik zonder meer zeggen dat Norbert Maurer solo al veel verder is dan De Wetenschap in termen van kennis en echte oplossingen inzake elektrostress. En oplossingen, die zijn er.
Een uitspraak van Walter Thut, die het WPEN-boek citeert, ging me bijzonder aan het hart (Pag. 99/100).

Als voormalige corrosie-deskundige, productie-, laktechnicus en hoofdlaborant in de automobielindustrie (20 jaar) ben ik het helemaal met hem eens: Ingenieurs lossen de problemen op, en schrijven geen academische verhalen die niemand begrijpt! Het WPEN-boek is een bijzonder en zeer interessant document. Een momentopname, dat is bedoeld als maatschappelijke en vooral politieke wake-up-call. Hopelijk worden ze in Den Haag wakker en nemen in het belang van de algemene volksgezondheid de juiste en op de grondwet-gebaseerde beslissingen.

Belangrijke en bijzondere innovaties

Maurer’s Duitse Vortex HiFi, al meer dan 10 jaar ontwikkelaar en fabrikant, heeft een reeks devices ontwikkeld die lichamelijke elektrostressreacties tengevolge van elektrosmog effectief verminderen of voorkomen. Qua werking en qua toepassingsgebieden gaan deze bijzondere producten aanzienlijk verder dan hetgeen er gangbaar voorhanden is.

Maurer’s ontwikkelingen, uitgevoerd in technisch degelijke producten, vormen echte oplossingen voor mensen die weinig tot flink gevoelig zijn voor o.a. communicatieve elektromagnetische straling. De Vortex- ontwikkelingen liggen in lijn met verschillende nog prille, vage inschattingen binnen De Wetenschap. Daarbij zijn ook de nog steeds onderschatte sterk-biologisch actieve invloeden van aardstraling naar voren gekomen. Wij noemen deze ziekmakende aardstralen al inmiddels in één woord ‘geosmog’. In het vakjargon zelf wordt gesproken over geopathogene straling. Voor velen is dit nog steeds ‘hocus pocus’ of een ‘onbekend maakt onbemind’-terrein. Maar, neem van ons aan, het cumulatieve samenspel van elektrosmog en geosmog, en beide in voldoende mate aanwezig, maakt het een echt hachelijke zaak. Velen gaan nu denken ‘die mensen sporen niet’. Het volgende verhaal en de volgende bevindingen zullen je echter verder aan het denken gaan zetten. Ga nu niet een potje complotdenken want dit verhaal, en wat er nog komen gaat, is helemaal gebaseerd op facts and figures.

Wat hebben we o.a. onderzocht?

Er zijn enkele eenvoudig uit te voeren tests waarmee je de aanwezigheid van elektrosmog en geosmog, en de lichamelijke reacties en effecten, en de invloed van Vortex-producten concreet kunt aantonen.
In onze studio hebben we de positieve lichamelijke effecten van de nieuwste Vortex-producten onderzocht en concreet aangetoond met drie verschillende testen, met name: microscopische rode-bloedcellen-analyses, Kinesiologische tests en Kracht/Coördinatie-tests. Ze tonen alle drie aan hoe snel een lichaam (seconden en minuten) kan reageren op biologische actieve invloeden van EM-straling. De meest voor zich sprekende resultaten zijn de microscopische analyses van het tijdelijke verklevingsgedrag van rode bloedcellen. Inderdaad, meten is weten! Concreter dann dit kan niet. Geen metertjes en getalletjes, misschien met allerlei piepjes en kraakjes, die nog niet eens de halve waarheid vertellen, zelfs verre van.

De rode-bloedcellen-analyses zijn met een geschikte microscoop tamelijk eenvoudig uitvoerbaar. De analyses worden in het volgende hoofdstuk besproken.

Vortex - Anti Electrostress Devices, welk zijn het en wat hebben we aangetoond?

Het betreft hier de High Frequency Optimizers, de GeoPath Optimizers, en de OACards, waarbij de belangrijkste rol wordt ingevuld door de 'Oscillation Alignment’. Deze normaliseert min of meer de celcommunicaties, waardoor tal van regelende functies zich kunnen/zullen normaliseren. De High Frequency Optimizers moduleren onder andere biologisch negatieve naar positieve straling.

De GeoPath-technologie vermindert of voorkomt de lichamelijke reacties en effecten door bepaalde LF/HF- straling (Dirty Power) vanuit het stroomnet en door bepaalde geosmog. Het Sigma-concept is een extra ruime cocktail van positief biologisch actieve stralingsinformaties, bedoeld om de kwaliteit van horen (ook andere zintuiglijke waarnemingen) verder te bevorderen. Dit Sigma-concept is met name bedoeld voor mensen die thuis hoogwaardig muziek willen beluisteren, voor muzikanten, en ProAudio opname- en mastering-technici.

De B.O.B. Power Optimizers en Ground Optimizers maak al langer deel uit van het Vortex-programma. Ze ontdoen het lichtnet en draad-verbonden apparatuur o.a. van laag- en hoogfrequente elektrische velden en elektromagnetische velden (dirty power) tot ver in het megahertz-bereik, tot boven de 400MHz.
Dergelijke netfilters van andere merken filteren amper tot 200kHz
(is 0,2MHz) en doen verder helemaal niets.

Alle Vortex-producten worden handmatig met veel aandacht, precisie en hoogwaardig behandelde materialen en hoogwaardige componenten vervaardigd.

De belangrijkste van de drie is de Oscillation Alignment, die o.a. bij WiFi-/Bluetooth-/Dect-bronnen de niet- thermische elektrosmog-delen van de zendstraling biologisch inactief maakt en daarmee het optreden van bepaalde elektrostressreacties pareert en/of voorkomt. Het voor sommigen bekende Rouleaux-effect*/** in het bloed en de daarmee gepaard gaande lichamelijke ongemakken en klachten worden hiermee voorkomen, worden minder of verdwijnen.

Ook worden andere fysieke symptomen en ongemakken, als gevolg van verstoorde celcommunicaties en een verstoord zenuwstelsel, minder of verdwijnen. Eenvoudige Kinesiologische en Kracht/Coo?rdinatie-tests laten onmiddellijk zien dat er iets wezenlijks gebeurt.

Elektrosmog/Geosmog en Verklevingsgedragingen van rode bloedcellen (Rouleaux-Effect)

Vanaf hier nemen we je mee in de testen en microscopische analyses die zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de effecten die in het bloedbeeld (Rouleaux-effect) optreden bij directe fysieke contacten met een wifi-actieve smartphone/tablet, het verblijf in een geopatische zone, en reducerende elektrostress- effecten bij het inzetten van de Vortex-producten.

Alle onderstaande afbeeldingen stammen uit eigen onderzoek, met eigen bloed. Ikzelf was hiervoor het exclusieve proefkonijn. Het geklonter (Lees: Rouleaux-formaties) in afbeelding 1 zal al gelijk tot de verbeelding spreken. Inmiddels zijn er al meer dan 500 van deze Rouleaux-analyses gedaan, ook voor aanvullende onderzoeken.

Afbeelding 1: Toont verkleving van rode bloedcellen (Rouleaux-Effect) in de bloedvaten van je vingers bij het vasthouden van een wifi-actieve smartphone en tablet.

Een verband tussen WiFi-straling en het tijdelijk verkleven van rode bloedcellen in bloed is al vaker door wetenschappers (in 2008 al door Dr. Magda Haves) en specialisten aangetoond en gedocumenteerd.

Afbeelding 2 toont een perfect en een goed bloedbeeld van rode bloedcellen zonder enig tijdelijk verkleven. Vergelijk deze afbeelding met afbeelding 1 en je weet genoeg.

Afbeelding 2: Goede bloedbeelden zonder verklevingseffect.

Alle drie Vortex-devices dragen en zenden een brede cocktail van biologisch positief actieve informaties en de Oscillation Alignment techniek die het zenuwstelsel en tal van celcommunicaties en celgedragingen ontstoren. Hierdoor verminderen elektrostressreacties en het lichaam komt energetisch weer meer in balans. Belangrijke lichaamsprocessen en tal van functies komen daardoor ook weer meer in hun normale doen.

Het verminderen van elektrostressreacties (lees: lichamelijke verstoringen) is goed merkbaar, voelbaar en/of hoorbaar en concreet aantoonbaar. Tal van andere symptomen en ongemakken verminderen of verdwijnen in korte tijd (dagen/weken/maanden). Gaandeweg binnen enkele dagen, soms wel binnen enkele uren, voel je je al stukken beter.

Ook de kwaliteit van het horen, muziek luisteren en muziekbeleving verbetert 'zienderogen', of beter gezegd ‘horenderwijs’. De Vortex Sigma-uitvoeringen dragen daar nog verder aan bij.

Eén vraag die zich snel in het geheel aandiende was: Welke elektromagnetische stralingsdelen van de communicatieve EM-stralingen (WiFi, Bluetooth, Dect, etc.) zijn de (meest) biologisch actieve delen die het gros van elektrostressreacties veroorzaken? Ik kom hier later op terug!

Vortex Optimizers en OACards

HF-Optimizers (HFO) bestaan uit 4+1 antennesystemen. Ze cree?ren een situatie waarin ook de nog al sterk biologische actieve EMV stralingsdelen van o.a. WiFi en Dect inactief worden gemaakt. De HFO’s moduleren binnen het frequentiespectrum van hun werkingsgebied, biologisch negatieve naar positieve straling, met daarin Oscillation Alignment, waardoor ‘de celcommunicaties’ verbeteren.

Dit geldt voor de elektromagnetische stralingen die binnenshuis en buitenshuis worden gegenereerd, met inbegrip van die straling die vanuit aangrenzende woningen en panden komen. Hierdoor verminderen elektrostressreacties en de daarmee in grote verscheidenheid gepaard gaande lichamelijke symptomen, klachten en ongemakken.

Een adequaat geïnstalleerde HFO-Set behandelt stralings-frequenties van 700MHz tot ca. 6GHz en heeft een werkradius van ruim 6 meter (ca. 100m2). Het afschermen van een ruimte of woning met een afschermende verf of gaas lijkt voor een aantal serieuze EHS’ers vooralsnog niet of helemaal niet nodig.

We weten nog niet wat 5G in de hogere zendfrequenties (boven 6GHz) voor eenieder gaat betekenen, en tot in welke frequenties en in welke mate ze als elektrosmog werkzaam zullen zijn. Wetenschappelijke studies en onderzoeken laten echter een donker beeld zien.

Verder worden LF/HF-velden in het lichtnet (Dirty-Power) door de HFO’s op een zodanige wijze behandeld met de Oscillation Alignment en Vortex-informaties, dat hierdoor elektrostressreacties nog verder verminderen.

De HFO-Sigma is vooral bedoeld voor gebruik in een hoogwaardige audio/visuele-omgeving. Voor de normale dagdagelijkse praktijk zijn een HFO-2 of HFO-3 de geëigende producten. In combinatie met Vortex B.O.B. Power Optimizers PO2 en PO3 zal de werking van een HFO-Set via het lichtnet een groter oppervlakte bestrijken. (B.O.B. = Biological Optimized Bandwidth)

 OACards ter grootte van een creditcard zijn toepasbaar op alle WiFi/Bluetooth/Dect-communicerende apparaten en devices. Een OACard simpelweg achterop een smartphone in WiFi-modus heeft al een heel bijzondere werking op onder andere het voorkomen/verminderen van het reeds genoemde 'Rouleaux'-effect in het bloed (zie afbeelding 3) en fysieke kracht/ coördinatie-reacties. Daardoor voel je o.a. geen tintelingen meer in vingers en geen dof-aanvoelende en/of warme rode oren meer tijdens het bellen met een mobiel. Daarnaast verbeteren de ‘cel-communicatie’ en verstoringen van het zenuwstelsel

Afbeelding 3: Invloed OA Card op bloed bij smartphone gebruik

Met een OACard op elk ander WiFi/Bluetooth/Dect communicerend apparaat gebeurt dat op precies dezelfde wijze (zie afbeelding 4). Draadloze communicatie-verbindingen en data-transfer blijven onverminderd actief. Bepaalde symptomen worden minder of verdwijnen. Hmmmmm...?!

Afbeelding 4: Invloed OACard op bloed bij tablet gebruik

Het dragen van een OACard1 of OACard2 op elk draadloos communicatiemiddel in WiFi/Bluetooth-modus is heel belangrijk voor al diegenen die er dagelijks draadloos van alles mee beluisteren en bekijken, of er vaak mee telefoneren. Een OACard onder een Dect basisstation of babyfoon vermindert/voorkomt bij menigeen al heel wat stralingsleed, afhankelijk van de totale lokale stralingsbelasting. Maar, hou steeds bij het niet gebruiken ervan zo veel en zo vaak als mogelijk ruim afstand, minstens 2-3 meter, of zet het apparaat uit.

De OACard3 met Sigma-informaties is de meest gee?igende partner bij het draadloos streamen van muziek en video. Gehoor/klankmatig en gevoelsmatig een behoorlijk verschil.

Een smartphone of tablet in WiFi-modus met een OACard1 of OACard2 kun je met enige afstand naast je bed kunnen leggen. Met een aantal restricties is het beter om ze overdag altijd bij je te houden. Om de stralings- belasting ervan te verlagen zouden Smartphone-fabrikanten hieraan kunnen bijdragen in de vorm van een automatische ECO-modus bij het niet actief gebruiken ervan.

Omdat we echter geen inschatting kunnen doen van de resterende invloed en van thermisch gepulste signalen is het meer dan raadzaam om een smartphone/tablet/laptop/computer/SmartTV ook met een OACard1/2 in WiFi-modus, wanneer deze niet gebruikt worden, minstens 2 meter van de zit/slaapplek te leggen. Hou daarbij s’nachts rekening met je huisgenoten en/of buren in de naastgelegen slaapvertrekken. Het stralings- niveau van de thermische gepulste stralingsdelen zal hierdoor op de slaapplek onder de bouwbiologische stralingslimiet kunnen blijven. Hierbij toch het nadrukkelijke advies, dat in of direct naast de slaapvertrekken van kinderen en opgroeiende tieners überhaupt geen stralingsbronnen actief behoren te zijn, natuurlijk het liefst helemaal niet aanwezig.

Bij de inzet van meerdere OACards is het het beste om alle smartphones, tablets en andere apparaten met een actieve WiFi/BlueTooth/Dect-zendfunctie te voorzien van een OACard1 en/of OACard2. Een WiFi-Router krijgt altijd een OACard2 !!! Deze wordt aan de stroomkabel aan de ingangszijde van de router bevestigd. Hierbij nogmaals het nadrukkelijke advies om gedurende de nachtrust minstens 2 meter afstand te houden, en minstens 3 meter wanneer een router of wifi-versterker in de nabijheid is. Gebruik een handzame Esmogtec ESI 24 meter of Cemprotec 34 meter om vast te stellen of je werk/zit/slaapplek qua stralingsbelasting veilig genoeg is. Sommige sceptici zullen zeggen dat het beter is om s’nachts de router en andere wifi-bronnen helemaal uit te zetten. Toch denken we dat actieve wifi-bronnen met een OA-Card algemeen een betere omstandigheid creëren, mits er daarbij minstens 2 meter of beter 3 meter afstand wordt gehouden.

In vele kleine stadspanden en appartementen bijvoorbeeld, hangen routers soms in een slaapkamer. De router kan hier s’nachts het beste (evt. met een tijdklok) helemaal worden uitgezet. Een OACard3 op WiFi/Bluetooth-streaming devices is speciaal bedoeld voor hoogwaardige audio/video/ gaming-toepassingen.

GeoPath Optimizers (GPO) zijn bijzonder en uniek in hun werking. Ze doen meer dan de naam doet vermoeden. Ze komen net als de HF-Optimizers in het stopcontact. Belangrijk hierbij is om ze, net als bij de HFO en PO, fase-correct in het stopcontact te steken (een fase-checker wordt daarvoor meegeleverd). In woningen en gebouwen met bepaalde geopatische zones (aardstralingen) pareert een GPO met zijn Oscillation Alignment bepaalde lichamelijke elektrostressreacties en gaat een gestresst lichaam voelbaar meer terug in zijn normale doen. Ook het 'Rouleaux'-effect dat zich bij het zich bevinden in een onbehandelde geopathogene zone snel en sterk kan/zal ontwikkelen (dat kan al in 10 minuten tijd) wordt dit met de inzet van een GPO in dezelfde snelheid voorkomen of teniet gedaan. Dit hebben diverse onderzoeken van Vortex HiFi en Daluso middels microscopische rode bloedcellen-analyses concreet, eenduidig en steeds weer opnieuw aangetoond (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5: Invloed GPO op bloed bij verblijf in geopathogene zone

Verder is hierbij is naar voren gekomen dat veelvuldig gedocumenteerde symptomen en ongemakken door bepaalde geopatische straling dezelfde zijn als die door elektrosmog, terwijl er duidelijke verschillen lijken te zijn in de veroorzakende typen of delen elektromagnetische stralingen. 'Lijken', omdat er misschien toch overeenkomsten in stralingssoort en/of lichamelijke reacties zijn de we nog helemaal niet kennen.

Op grond van de huidige inzichten kunnen we stellen dat aardstraling tot de groep niet-thermische elektromagnetische straling behoren die niet meetbaar maar in verhouding enorm sterk biologisch actief zijn en aanzetten tot elektrostressreacties in het lichaam. Daarom noemen we dit soort geopathogene straling in één woord ‘geosmog’. Momenteel doen we uitgebreid onderzoek naar bepaalde invloeden van aardstraling.

Verder werkt de GPO ook aanvullend als netfilter (boven 150Khz) en als optimizer waardoor hoogfrequente (HF) elektrosmogdelen (Dirty Power), komende via en vanuit het lichtnet, biologisch inactief worden gemaakt. De GeoPath2 werkt ook bijzonder preventief bij bepaalde stralingsrijke keukenapparatuur (b.v. elektrisch fornuis/ oven). Dit heb ik zelf sterk ondervonden bij een nieuwe combi/magnetron-oven van een gerenommeerd merk. Een merkbaar groot verschil. Ook hier zien we een mogelijke invloed van aardstraling.

Handelingen en resultaten van de onderzoeken zijn op video gedocumenteerd en te zien op Youtube:

Kinesiologische test en Kracht/Coo?rdinatietest

De microscopische rode bloedcellen-analyses laten overduidelijk de effecten van elektrosmog en de invloed van drie Vortex-producten op de Rouleaux-vorming in het bloed zien. Dergelijke analyses zijn met een geschikte microscoop eenvoudig uit te voeren.

Ook een Kinesiologische test en een Kracht/Coördinatietest (K/C-test) zijn super eenvoudig te doen.

Beide tests laten je zien hoe een lichaam onmiddellijk reageert op invloeden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld op voedsel en drank. Maar ook op bepaalde stralingen, zoals wifi-straling reageert het lichaam super snel. Voorbeelden hoe deze tests worden uitgevoerd en hoe een lichaam o.a. op straling reageert vind je op YouTube: Kinesiologische test | K/C-test

Beide tests tonen duidelijk aan dat een lichaam verzwakt reageert wanneer het zich een omgeving bevindt met elektrosmog. De fysieke kracht en het fysieke coördinatievermogen om een krachtinwerking van buitenaf te weerstaan nemen dramatisch snel af. Elk draadloos communicerend apparaat in de nabije omgeving ontregelt en/of verstoort diverse lichamelijke functies, waaronder de celcommunicaties en het zenuwstelsel. En dit ontregelt en/of verstoort weer andere regelende lichaamsfuncties. Bij mensen met hoge EMV stralingsgevoeligheden kunnen deze elektrostressreacties uiteindelijk ontaarden in serieuze tot zeer ernstige fysieke en psychische symptomen, klachten en zelfs beperkingen. Wetenschappelijk onderzoeken hebben dit soort effecten al meervoudig aangetoond.

De Vortex Oscillation Alignment voorkomt een verzwakking van het lichaam. Simpele Kinesiologische test en Kracht/Coördinatie-test met een smartphone zonder en met een Vortex OACard maken dat gelijk zichtbaar. YouTube: Kinesiologische test | K/C-test

Invloed op het horen en de geluidsbeleving (Vortex HiFi)

Het primaire doel van alle Vortex HiFi-producten is het verbeteren van de waarneming en beleving van muziek die je beluistert. Door de alsmaar aanhoudende en toenemende invloed van elektrosmog, en/of een mogelijke aanwezigheid en invloed van aardstraling, zijn die slechter geworden.

De Sigma-uitvoeringen van de HF- en GeoPath Optimizers en de OACards zijn speciaal ontwikkeld voor de meer serieuze muziekluisteraar en voor mensen die extreem EHS zijn. Met deze drie devices (HFO, GPO en OACards) cree?er je een luisteromgeving waarin de gehoormatige effecten (zeg maar afwijkingen) door elektrosmog en geosmog voor een wezenlijk deel worden voorkomen.

Toen ik 16 jaar geleden begon met de Benelux-vertegenwoordiging van HiFi-accessoires was de invloed van elektrosmog door laag- en hoogfrequente straling nog betrekkelijk laag. Dergelijke invloeden waren al waar te nemen, getuige de vele eenvoudige LF/HF-filtertjes die destijds al verkrijgbaar waren en duidelijk effect hadden. De LF/HF/RF-filtertjes waren destijds de eerste stapjes in een goede richting. Maar gaandeweg ontstond er een rijk scala aan elektrosmog waardoor het voor tal van serieuze muziekluisteraars en audio- liefhebbers nog maar weinig zin heeft zich alleen op conventionele akoestische HiFi-accessoires voor geluids- verbetering te concentreren totdat de elektrosmog ver genoeg onder een kritisch elektrostressniveau ligt. Zonder het te weten staan een behoorlijk aantal muziekluisteraars en audioliefhebbers al quasi stijf van de elektrosmog. Daarbij kan geosmog, hier en daar totaal onopvallend aanwezig, een nog grotere impact op de hoorkwaliteit hebben. In dergelijke situaties komen veel conventionele HiFi-accessoires eigenlijk al niet meer goed of helemaal niet meer tot hun recht. Dit hebben we in onze eigen studio’s ervaren en vastgesteld.

Het bewust moeten (leren) leven met elektrosmog behoort voor velen helaas ook tot de nieuwe werkelijkheid. Hoe die nieuwe werkelijkheid er uiteindelijk uit gaat zien, ook met de komst van 5G ... Geen idee! In sommige hoeken van ons zorgsysteem wordt gezegd: ‘leer er maar mee leven’. Of je dat zomaar voor lief moeten nemen?! ... Niet doen!

 Ook ik heb dagelijks te maken met een zekere mate van elektrogevoeligheid. Circa 10 uiteenlopende lichte gevoeligheden liggen bij mij op de loer. Daarbij kwam ook nog de geosmog van aardstraling als reële invloedsfactor om de hoek kijken. De desastreuze effecten ervan hebben we in onze studio’s ondervonden en concreet aangetoond. In de studioruimtes, die eigenlijk bij lange na nooit goed klonken en aanvoelden, en waar we geluidsmatig geen ‘goeie’ van kregen, hebben we tijdens onze onderzoeken bij toeval ettelijke van deze min of meer sterke geopatische en geopathogene plekken met aardstralen gelokaliseerd. Na het installeren van zes Vortex GPO’s veranderden alle studio-ruimtes snel in aangenaam aanvoelende en goed klinkende ruimtes. In combinatie met de HFO’s en enkele OACards zijn alle ruimtes gevoelsmatig en klankmatig in heel goede doen gekomen.

Er lopen nog diverse onderzoeken naar invloeden van de verschillende geopatische zones, die in onze studio’s toch wel veelvuldig aanwezig blijken te zijn. De resultaten ervan zijn bijzonder en zeer indrukwekkend.
Om een indruk te geven wat ‘veelvuldig’ betekend: Je ziet door de bomen het bos niet meer.

Algemene conclusies

Elektrostressreacties als gevolg van elektrosmog en geosmog beïnvloeden alle zintuigelijke waarnemingen. Het horen het meest. Alle Vortex HiFi-producten zijn ontwikkeld om deze of bepaalde elektrostressreacties te verminderen en/of te voorkomen, wat het waarnemen van geluid en muziek weer in goede doen komt. En dat doen ze. Ze leggen de basis voor een hedendaagse luisterruimte waarin je feitelijk al aanhoudend geplaagd wordt door allerlei aanwezige elektrosmog en/of geosmog (aardstraling). Mits lokaal aanwezig kunnen bepaalde soorten geosmog de grote spelbrekers zijn in het horen, ervaren en beleven van muziek.

Invloed op het welbevinden (Vortex Care)

Vortex-producten met de nieuwste Oscillation Alignment zijn ook op vele andere locaties eenvoudig en zeer goed toepasbaar. Denk daarbij aan locaties als werk, wonen, slapen, educatie, kinderopvang, (Top)sport, detailhandel, dienstverlening, kantoren, mkb, horeca, wellness, medisch, zorg IT, enz. De Vortex-producten pakken de effecten van EMV-elektrosmog en bepaalde soorten geosmog op een effectieve wijze aan. Het persoonlijk welbevinden, de aandacht en de productiviteit van werknemers op tal van werk- en verblijfsplekken verbeteren significant.

Voor actieve sporters is een OACard aan een smartphone (in WiFi-modus) een soort van bio-energetische regeneratie: wat meer kracht en uithoudingsvermogen, en een beter evenwicht. Na intensief sporten of een flinke inspanning is er een sneller herstel. Ook de zwaardere beroepen zoals de bouwvakker, de zorg- en verpleegkundige en de bakker varen er beter bij. Bij jong en oud verbetert de motoriek en de mobiliteit. Mentaal ben je stukken fitter, hou je meer focus, brengt het meer rust en balans. Belangrijk dus o.a. voor leerlingen en studenten in het klassikaal, college en online onderwijs, en ga zo maar door.

Toch sluiten wij ons aan bij de wetenschappelijke aanbevelingen om in onderwijsinstellingen voor kinderen en tieners GEEN draadloze communicatiemiddelen in te zetten. Vooral jonge mensen zijn super gevoelig en zeer kwetsbaar voor EM-straling van draadloze communicatiemiddelen!!! Toch is het met draadverbonden communicatiemiddelen ook oppassen geblazen. Vortex Power Optimizers en Ground Optimizers vullen dit verder goed in. Er is nog adequaat en gericht wetenschappelijk onderzoek nodig om exact vast te stellen welke elektrische en elektromagnetische stralingsdelen daadwerkelijk schadelijk zijn voor de mens, jong en oud.

Tip: het is sowieso belangrijk en nodig om alle E/M/EM-stralingsbelastingen duurzaam laag te houden. 

 Met de adequate indicatieve Cemprotec 34-meter (ca. 250,-) en de bouwbiologische richtlijnen kun je E/M/EM-straling op alle verblijfslocaties goed vaststellen, lokaliseren, maatregelen nemen en blijven monitoren. Groen-geel-rode LED-indicaties tonen gelijk wat lokaal de E/M/EM- belastingen zijn en je kunt er indoor-stralingsbronnen makkelijk mee lokaliseren.

De bijsluiter geeft een goede beschrijving over hoe de meter te gebruiken en hoe de verschillende indicaties meettechnisch te interpreteren. Let wel, bij de EM-meting worden alleen gepulste (thermische) stralingen gemeten. Voor privé-gebruik is het adequate, handzame meter.

Met een Stetzerizer Microsurge meter (ca. 160,-) kun je eenvoudig de lokale ‘vuile stroom’ in het lichtnet meten en monitoren. De Microsurge meter kun je goed gebruiken bij het installeren van de Vortex Power Optimizers i.c.m. GeoPath Optimizers. Gemeten GS-waarden onder de 100 zijn nog redelijk Aanvaardbaar, onder de 50 zijn Goed, en onder de 25 zijn Top. Hoe lager het beoogde niveau van GS-waarden, hoe meer B.O.B. PO-filters er nodig zijn. Begin daarom eerst tot onder de 100. Daarna, indien nodig of wenselijk, verder tot onder de 50 of 25.

Om een totale of complexe stralingsbelastingsituatie goed in kaart te brengen kan men een gecertificeerd bouwbioloog consulteren. Deze kan, naar gelang de stralingsdiversiteit en de ernst van een belastingsituatie, aan de hand van meer-specifieke metingen adequaat adviseren over de verder te nemen maatregelen in woon-, werk- en slaapvertrekken.

De Vortex-producten zijn ook een absolute MUST voor alle gamers en muziek- of podcast-luisteraars (ook tijdens het sporten) die via een smartphone en daarbij een (draadloze) hoofdtelefoon of earpods dragen,
en voor muzikanten/geluidstechnici die gebruikmaken van draadloze (WiFi-/BlueTooth) monitoring-systemen en/of (altijd) een smartphone bij zich dragen.

Elektrosmog maakt je fysiek en mentaal minder fit en zorgt voor veel extra stress. Sommige mensen worden er echt ziek van. Sommige belanden erdoor in een burn-out. Het is vaak 24/7 continu en alom aanwezig. Medische en therapeutische zorginstellingen hebben veelal geen weet van de feitelijke invloed ervan. Een algemene stralingszorg lijkt er niet te zijn. De indoor en outdoor elektrosmog-belastingen blijven alsmaar stijgen. De daarmee verband houdende klachten en ongemakken worden waarschijnlijk alleen maar meer en/ of erger. 5G en het alsmaar uitdijende 'internet der dingen’ zullen daar indoor en outdoor mogelijk nog verder aan gaan bijdragen.

Geosmog, oftewel geopathogene (ziekmakende) aardstraling, kan echt (levens-)gevaarlijk zijn voor mensen die onwetend regelmatig en lange tijd boven op bepaalde locaties/plekken van tot wel 20 bij 20 centimeter verblijven (slapen/werken).

Dus: let op, neem je verantwoordelijkheid en kom tot actie! Lees aanbevelingen elders in dit verhaal.

Wat hebben we ervan geleerd en hoe nu verder?

Veel mensen zijn van nature meervoudig elektrohypersensitief (EHS). De meeste mensen die (nog) niets merken van enig eigen stralingsgevoeligheid mogen zich zover gelukkig prijzen. Wellicht dat hun elektrostress-drempels nog (lang) niet zijn overschreden. Misschien zijn ze van nature ertegen bestand, wie weet. Daarentegen gaan er mensen met serieuze/ernstige EHS-klachten dagelijks schrijnend onder gebukt. Voor een groot aantal mensen die weinig tot sterk elektro/stralingsgevoelig zijn, bieden de Vortex Care - Anti Electrostress Devices een min of meer voelbare verlichting in de woon- en werkomgeving en een vermindering en verzachting van klachten en/of ongemakken, of verdwijnen helemaal.

Het zal niet zo zijn dat je daarmee definitief van je elektro/stralingsgevoeligheid af bent. Het zou misschien in de loop der tijd wel minder kunnen worden. Dit alles hangt natuurlijk af van voor welk(e) soort(en) elektrosmog en/of type geosmog men gevoelig is, welke en hoeveel stralingsbronnen er in de (directe) nabijheid actief zijn en hoe groot de gezamenlijke belasting ervan is en blijft. Om jouw elektrostress effectief te kunnen aanpakken is het zaak om te weten te komen voor soorten elektrosmog/straling je gevoelig bent. Oftewel, wat is jouw EHS-profiel? Volg de aanbevelingen die her en der in dit verhaal zijn beschreven.

Veel mensen weten al dat ze gevoelig zijn voor ‘vuile stroom’ en last hebben van draadloze communicatie- systemen zoals WiFi en Dect. Hier bieden de Vortex Care - Anti Electrostress Devices direct uitkomst.

Aangezien het aantal draadloze communicatie-systemen zienderogen toeneemt, en ze o.a. via het ‘Internet der Dingen’ (IoT) onze levens meer en meer gaan bepalen en beheersen zal iedereen zich moeten (blijven) hoeden voor een teveel aan straling. Deze waarschuwing geldt voor zowel de niet-thermische als die thermische stralingsdelen. De korte termijn effecten van niet-thermische stralingsdelen zijn nog min of meer te pareren en/of te voorkomen. De lange termijn effecten van de gepulste thermische stralingsdelen zijn dat niet, tenzij de lokale stralingsbelasting drastisch wordt verlaagd en duurzaam laag blijft.

Code ROOD! Waarschuwing: Stel uw jonge kroost zo weinig als mogelijk, liefst niet bloot aan WiFi-, Bluetooth-, Dect- en Babyfpon-straling, en blijf dat vooral doen!

De Vortex Care is een Start-Up. De Anti Electrostress Devices zijn nog maar net beschikbaar. Daardoor zijn er nog maar weinig ervaringsdeskundigen die over de positieve uitwerkingen kunnen vertellen. Onder andere daarom dat Vortex Care een No Cure Return/Refund-policy van 4 weken hanteert.

We weten zeker dat de hele materie van elektrosmog en geosmog in relatie tot elektrostress nog veel verder voert dan wat nu algemeen en wetenschappelijk onderzocht en bekend is.

Met Vortex Care komen we voor wat betreft de EMV-elektrostress zeker met facts & figures weer een paar concrete stappen verder met onderbouwde verklaringen, waarheden en vooral oplossingen.

Het Vortex Care-streven dient tevens een hoger doel dan alleen de mens. Dit streven vraagt de samenwerking van alle relevante partijen die behept zijn met het onderwerp en het ontstaan van elektrosmog. Mochten onze zienswijze en theorie in hun vrij-simpele logica en benadering in grote lijnen kloppen, dan is dit streven alom praktisch en eenvoudig uitvoerbaar.

Algemene nabeschouwingen

Zoals gezegd, de belangrijkste en doorslaggevende momenten tijdens de onderzoeken waren die dat we vaststelden dat een bepaalde biologische actieve aardstraling snel leiden tot een sterke verkleving van rode bloedcellen (het zogenaamde Rouleaux-effect), en dat na het inpluggen van een Vortex GeoPath Optimizer in een stopcontact in de buurt van die aardstraling die verkleving net zo snel ongedaan werd gemaakt.

Uit alle daaropvolgende onderzoeken werd duidelijk welke en hoe biologisch actieve stralingsdelen inwerken op het menselijk lichaam, en dus ook op elk ander levend organisme. De mens en enkele huisdieren uitgezonderd, zullen veruit de meesten van die organismen praktisch alleen maar de niet-thermische straling ervaren en erop reageren. Dat is althans onze inschatting. Daarbij laten we 5G even buiten beschouwing.

Centraal binnen de Vortex-oplossingen staat de Oscillation Alignment techniek van Norbert Maurer’s Vortex HiFi / Vortex Care, ondergebracht in High Frequency Optimizers (HF), GeoPath Optimizers (GPO) en Oscillation Alignment Cards (OACard).

Biologische actieve niet-thermische stralingsdelen leiden bij een relatief grote groep EHS’ers tot aanhoudende symptomen en klachten, net zolang deze straling aanwezig is en biologisch actief kan zijn. Bij langdurige blootstelling eraan kunnen aanhoudende fysieke en/of mentale klachten uiteindelijk blijvend van aard zijn.

We hebben met twee geheel van elkaar verschillende tests (Rouleaux-test en Kracht/Coo?rdinatietest) aangetoond dat het lichaam snel en afwijkend reageert onder invloed van wifi-straling en aardstraling, en dat onder invloed van de Vortex Oscillation Alignment deze reacties niet of niet meer optreden.

De invloed van thermische stralingsdelen blijven naar onze inschatting op korte termijn onder de radar van symptomatische klachten. Desalniettemin kunnen/zullen ze op de lange termijn veel onherstelbare schade aanrichten. Er is al veel wetenschappelijke onderzoek gedaan en gedocumenteerd waarin men tal van zaken heeft aangetoond.

Het opwarmingseffect van thermische straling an sich zien we zelf als weinig relevant. Wat ikzelf, als voormalig corrosie-engineer, als reëel acht is dat gepulste thermisch stralingen in specifieke reactie-situaties en reactie- momenten (o.a. enzymatische en hormonale reacties) een ioniserende werking kunnen hebben. De hoog- energetische stralingspulsen zouden daartoe in staat kunnen zijn. De gevolgen ervan kunnen deels dezelfde zijn als die van de ioniserende UV- en Röntgen-straling, maar waarschijnlijk zullen er grotendeels andere gevolgen zijn. Als een goed-functionerend lichaam in staat zou zijn om deze schades binnen het normale dagritme te herstellen, is er niks aan de hand. Echter, als de heersende biologisch actieve niet-thermische stralingsdelen en/of gepulste thermisch stralingsdelen de celcommunicaties, het zenuwstelsel en het bloedbeeld aanhoudend blijven verstoren, kan herstel niet of onvoldoende plaatsvinden met uiteindelijk blijvende gevolgen.

Het voert te ver om op al die reactie- en werkingsmechanismen in te gaan. Vaak is ook de logica ervan zeer ver te zoeken. ... Maar, er is altijd een logica. Samen met bevindingen uit de andere testen en onderzoeken is onze theorie en ons vermoeden bevestigd, wat vooral en welke biologisch actieve stralingsdelen verantwoordelijk zijn voor de lichamelijke elektrostress- reacties en ongemakken. Aan de hand van een reeks strikt maar simpel uitgevoerde testen hebben we het mechanisme en de logica ervan weten te achterhalen en aan te tonen.

Alle informatie, gegevens en indrukken naast elkaar leggende schatten we in dat veel meer mensen last hebben van de niet-thermische stralingsdelen dan van de thermische stralingsdelen. Dat wil niet zeggen dat thermische stralingsdelen niet schadelijk zijn.

Diegene die werkelijk direct last zouden hebben van de gepulste thermische stralingsdelen zijn deels gebaat met één van de JRS Eco Wireless Routers die gemiddelde zo’n 90% minder belastend zijn. Sowieso is dit een absolute MUST in huishoudens met kinderen en tieners, vooral omdat deze routers s’nachts in Stand-By geen straling uitzenden. Toch is één van de Vortex OACards aan deze JRS Eco Wireless Routers en een GPO2 een zinvolle toevoeging, met name voor de tijd dat ze wel actief zijn.

De totale elektromagnetische belasting op flora en fauna, en dus op de mens, is een simpele optelsom van alle elektrosmog en geosmog. Het hangt van je persoonlijke EHS-profiel en EHS-drempel af, of hoe en hoe snel symptomen en ongemakken zich kunnen of zullen gaan manifesteren. En het hangt natuurlijk af van de aard van de straling en totale lokale stralingsbelasting waar je verblijft. Een uiterst complex geheel dus.

Voor de volledige PDF (inclusief de laatste pagina's van het artikel), klik hier.

MERK

EDITORS' CHOICE