ARTIKEL

Voorwaarden tweedehands

|

Noch op de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl ("de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl"), noch op elke gebruiker ("adverteerder") van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl, kan, expliciete of impliciete aanspraak gemaakt worden op welke informatie dan ook welke geplaatst is. Ook is HiFi.nl niet verantwoordelijkheid voor de inhoud en accuraatheid van de informatie en de beweringen of juist het weglaten daarvan van de informatie welke geplaatst is.

Noch de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl, noch elke gebruiker hiervan (adverteerder) kan aansprakelijk gesteld worden door een partij of elke andere derde voor claims of verlies van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verloren winst, strafrechterlijke of hieruitvoortvloeiende schade.

HiFi.nl houdt zich het recht voor om elke vorm van informatie om elke reden te kunnen verwijderen. In geen enkele situatie kan HiFi.nl verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van gebeurtenissen die die buiten de controlemogelijkheden vallen. Zoals, maar niet beperkt tot, netwerkstoringen, internet connectivity problemen en problemen met de browser van de bezoeker, klant, adverteerder.

Deze disclaimer en "Gebruiksvoorwaarden" (zie onder) heeft in zijn geheel betrekking op alle advertenties en alle informatie die geplaatst wordt binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl. Het is hierbij duidelijk dat elke persoon of partij die informatie of advertenties plaatst binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl, voordat hij een bericht kan plaatsen geattendeerd is op deze Disclaimer en Gebruiksvoorwaarden" (er kan alleen een bericht geplaatst worden na registratie en registratie kan alleen als de registrant heeft aangegeven deze te hebben gelezen). Als een gevolg hiervan geldt de Disclaimer en de Gebruiksvoorwaarden voor iedereen die berichten plaats binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Elke gebruiker van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle advertenties die hij/zij plaatst binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl.

Particuliere aanbieders kunnen gratis gebruik maken van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl, maar mogen per kwartaal niet meer dan 7 componenten te koop aan bieden. Met particuliere aanbieders bedoelen we mensen die door henzelf gebruikte apparatuur verkopen.

De website is niet bedoeld voor personen die andere dan door henzelf gebruikte apparatuur verkopen.

Zakelijke aanbieders hebben een commercieel belang bij het plaatsen van occassions in de tweedehandsrubriek en/of doen zaken namens een bedrijf. Voor zakelijke aanbieders gelden aanvullende afspraken, hierover kunt u HiFi.nl contacteren via info@hifi.nl ovv zakelijk gebruik van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl. Hieronder zijn enkele, maar niet alle, overtredingen opgesomd die een reden kunnen zijn om een advertentie onverwijld te verwijderen.

Op het moment dat een adverteerder een advertentie plaatst binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl geeft hij/zij aan de onderstaande overtredingen te kennen en niet te plegen: 

  • kwellen, irriteren, pesten, bedreigen, in verlegenheid brengen of belasteren van elke persoon of entiteit;
  • het via de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl overbrengen van elke willekeurige vorm van informatie (data, tekst, files, links, software, chat, communicatie, of andere content) welke de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl beschouwt als onwettelijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, irritant, kwellend, lasterlijk, vulgair, obsceen, hatelijk, racistisch, etnisch of op elke andere manier verwerpelijk;
  • het imiteren of vertolken in de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl van elke persoon of bedrijf, levend of dood, bekend of onbekend, opzettelijk of per ongeluk; 
  • overtreden van elke toepasbare lokale, nationale of internationale wet en regelgeving, inclusief, maar niet beperkt tot, elke regel die relatie heeft tot de wet op het moment dat gebruik gemaakt wordt van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl of in relatie tot de mogelijkheden die de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gebruiker van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl zal geen informatie uploaden of plaatsen in de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl, die inbreuk maakt op een patent, merknaam, handelsnaam, merkgeheim, copyright of een andere vorm van eigendomsrecht ("Rechten") van een persoon of partij. Door het toevoegen van informatie of advertenties die vallen onder de hierboven genoemde "Rechten" aan de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl geeft de adverteerder automatisch aan dat de eigenaar van de door de adverteerder geplaatste content de adverteerder expliciet de toestemming heeft gegeven aan de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl om royalties-vrij, levenslang, onomkeerbaar en niet-uitsluitend deze informatie wereldwijd te gebruiken, reproduceren, modificeren, aan te passen, publiceren, vertalen, distribueren, presenteren en te weergeven in de volledige vorm of delen daarvan. En/of te incorporeren in andere werken, andere vormen en media of technologie die nu bekend is of later dan plaatsing ontwikkeld wordt.

CONTENT

De gebruiker van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl moet het risico evalueren (en hiervoor verantwoordelijk zijn) dat geassocieerd wordt met de accuratesse, volledigheid en bruikbaarheid van elke informatie en content die geplaatst wordt door adverteerders.

De Tweedehandsrubriek van HiFi.nl is niet verantwoordelijk voor elke vorm van informatie en inhoud die gepresenteerd wordt binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl. Het is niet zo dat per definitie vooraf bekeken wordt cq in de gaten gehouden wordt, of de informatie die door de gebruikers wordt geplaatst vanuit het oogpunt van de Gebruiksaanwijzing of de Privacy Statement (on)juist is.

Het is alleen toegestaan gebruikte goederen te koop aan te bieden. Nieuwe, vrijwel nieuwe- of demoapparatuur mag hier dus niet te koop worden aangeboden tenzij u hier toestemming voor heeft gekregen. Indien u toch zonder toestemming nieuwe, vrijwel nieuwe- of demoapparatuur te koop aanbiedt, zullen deze advertenties zonder opgaaf van reden verwijderd (kunnnen) worden.

Het is niet toegestaan om u advertentie te verwijderen voor de door u aangegeven vervaldatum, en deze vervolgens opnieuw te plaatsen zodat de advertentie weer bovenaan komt te staan. Wanneer we dit opmerken zal de advertentie zonder opgaaf van reden verwijderd worden. Ook mag van hetzelfde product maar 1 advertentie tegelijk in het systeem staan.

De Tweedehandsrubriek van HiFi.nlheeft het recht, maar niet de verantwoordelijkheid, om informatie te verwijderen die op wat voor manier dan ook, beschadigend, beledigend of op een andere manier strijdig is met deze overeenkomst (en/of Gebruiksaanwijzing, en/of Privacy Statement) of elke andere regel die van kracht is op het moment van plaatsing of daarna van kracht zal zijn. De Tweedehandsrubriek van HiFi.nl heeft het recht om op elk moment alle, sommige of geen onderdelen binnen de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl te bekijken en/of monitoren en te beoordelen op het wel of niet overeenkomen met de regels zoals die zijn geformuleerd in de Voorwaarden, Gebruiksaanwijzing en Privacy Statement.

KEYWORD STUFFING

Ook wel Keyword Spamming genoemd. Het aan de tekst toevoegen van een groot aantal (niet relevante) keywords teneinde de vindbaarheid van een pagina of advertentie te vergroten. Dit is niet toegestaan in de tweedehandsrubriek van HiFi.nl. Wanneer we dit opmerken zal de advertentie zonder opgaaf van reden verwijderd worden. Het is wel toegestaan om 1 of enkele merken te noemen in het kader van een rechtstreekse vergelijking met het aangeboden product.

DISCLAIMER VAN WAARBORG EN GARANTIES

De gebruiker van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl gaat er expliciet meer akkoord dat het gebruik van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl volledig voor eigen risico is. De Tweedehandsrubriek van HiFi.nl is niet verantwoordelijk voor elke vorm van informatie en advertenties welke gevonden wordt in de de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl.

De Tweedehandsrubriek van HiFi.nlontkent expliciet alle waarborgen en garanties van elke aard, ofwel geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, gebruik voor een specifiek doel en overtredingen van de wet.

De Tweedehandsrubriek van HiFi.nl geeft geen garantie dat de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl veilig, foutloos, en/of tegemoetkomend aan de eisen van de gebruiker is. Ook geeft de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl geen enkele garantie over het resultaat dat behaald kan worden door het gebruik van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl of over de accuratesse of betrouwbaarheid van de informatie die verkregen kan worden via de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl. Geen enkel advies of informatie, noch gesproken, noch geschreven, wat verkregen is via de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl kan een garantie creëeren.

De gebruiker geeft expliciet aan, door het gebruik van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl, dat elke informatie en/content welke verkregen of gedownload wordt via de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl volledig voor eigen risico is. De gebruiker is zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor schade aan de computer en/of aan data, mocht die verkregen worden via het gebruik maken van de informatie die via de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl verkregen kan worden. Rekening houdend met het volledige wetgeving, zal de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk zijn voor elke directe, indirecte, incidentele, speciale of daaruit volgende schade die resulteert uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl of de kosten van het bemiddelen van substituut producten en diensten die resulteren uit aangekochte of verkregen goederen of diensten door gebruik van de Tweedehandsrubriek van HiFi.nl.


EDITORS' CHOICE