NIEUWS

Imation naar Europese Commissie

Redactie AV & Domotica | 10 november 2007
Amsterdam/Brussel – 5 november 2007 - Imation Europe B.V. heeft een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse thuiskopieregeling. De onderneming kwalificeert de regeling als “strijdig” met het vrij verkeer van goederen, een van de hoekstenen van het EG-verdrag. Imation Europe is onderdeel van de Imation Group, een van ’s werelds grootste leveranciers van verwisselbare, beschrijfbare gegevensdragers zoals CD’s en DVD’s.
 
“Consumenten en bedrijven betalen voor beschrijfbare CD’s en DVD’s veel meer dan nodig is, als gevolg van een Nederlandse heffingsregeling die onduidelijk, onrechtvaardig en oncontroleerbaar is,” stelt Brian Plummer, Vice President EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) van Imation. “Het EG-verdrag geeft consumenten en bedrijven het recht zonder enige restricties producten te kopen in de interne markt. De Nederlandse overheid ontzegt de Nederlandse kopers dit recht door een onrechtvaardige heffingsregeling toe te passen op grensoverschrijdende handel in beschrijfbare CD’s en DVD’s.”
 
Imation eist dat de Nederlandse regering de randvoorwaarden en criteria volgend uit de Europese Auteursrechtrichtlijn naar behoren implementeert in de Nederlandse thuiskopieregeling, dan wel directe financiële aansprakelijkheid aanvaardt voor de beweerde schade die rechthebbenden lijden als gevolg van thuiskopiëren. Imation is van mening dat de schade veroorzaakt door thuiskopiëren (voor zover aanwezig), niet op deze manier mag worden afgewenteld op consumenten of de ICT-industrie.
 
Imation dringt er bij de Commissie op aan de Nederlandse regering te dwingen tot behoorlijke implementatie van de bepalingen van de Auteursrechtrichtlijn en het EG-verdrag. Plummer benadrukt dat Nederlandse consumenten en bedrijven bij correcte naleving van deze bepalingen bevrijd zouden zijn van de buitensporige heffingen die momenteel betaald moeten worden. “Voor een blanco DVD-R bedraagt de heffing in Nederland meer dan 50% van de consumentenprijs,” aldus Plummer.
 
In 2006 werd in Nederland circa 20 miljoen Euro aan thuiskopieheffing geïncasseerd. Uit een op 26 januari 2007 gepubliceerd rapport van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteursrecht (CvTA) blijkt dat een groot deel van de geïncasseerde thuiskopieheffing, circa 57 miljoen Euro totaal van de afgelopen jaren, niet is verdeeld onder de auteursrechthebbenden. 
 
“De excessief hoge Nederlandse heffingen op beschrijfbare CD’s en DVD’s hebben een bloeiende zwarte markt doen ontstaan die ernstige schade berokkent aan Nederlandse wederverkopers die eerlijk zaken willen doen.” aldus Plummer. De Nederlandse brancheorganisatie voor de blanco informatiedragers industrie (STOBI) schat dat meer dan 40% van de in Nederlandse consumptie van CD’s en DVD’s verkocht is zonder Nederlandse heffing.
 
“Het is niet alleen een Nederlands probleem; ook veel andere lidstaten lichten de hand met de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Auteursrechtrichtlijn,” legt Plummer uit. “Imation richt zich in dit geval op Nederland, omdat de Nederlandse regering blijk heeft gegeven open te staan voor herziening van de heffingsregeling en de Commissie daartoe herhaaldelijk om advies heeft gevraagd. Wij zien de klacht dan ook als onderdeel van een proces waarbij Nederland uiteindelijk een voorbeeldfunctie voor de andere Europese Lidstaten zal vervullen.”
 
De Nederlandse thuiskopieheffing is gebaseerd op de Nederlandse Auteurswet en heeft tot doel auteursrechthebbenden te compenseren voor schade veroorzaakt door het voor privédoeleinden kopiëren van hun werk door Nederlandse consumenten. De thuiskopieheffing wordt geheven bij producenten, importeurs en wederverkopers van onbeschreven gegevensdragers, zoals CD’s en DVD’s.
 
De inhoud van de klacht van Imation en andere relevante informatie met betrekking tot de Nederlandse heffingsregeling is te vinden op de website van Imation Europe: www.imation.nl.
 

EDITORS' CHOICE